Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын «____» ______________

№_____ токтому менен жактырылган

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө

отчету

 

                                                                                                                        (миң сом)

 

Позициянын №

2019-жылга бюджет

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

Бардык кирешелер

1

54 562 418,0

53 843 021,7

ИДПга карата % менен

2

9,0

9,1

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонду

3

50 215 498,0

49 472 083,0

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

4

1 668 427,1

1 767 478,8

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

5

2 388 285,3

2 319 774,9

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

6

290 207,6

283 685,0

Бардык чыгашалар

7

53 095 587,7

53 506 294,0

ИДПга карата % менен

8

8,8

9,1

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонд

9

48 748 667,7

49  131 664,8

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

10

1 668 427,1

1 767 478,8

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

11

2 388 285,3

2 320 002,6

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

12

290 207,6

287 147,8

Профицит

13

1 466 830,3

336 727,7

ИДП

14

604 707 200,0

590 042 400,0

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө

отчетуна 1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2019-жыл үчүн бюджетинин экономикалык

классификациясы боюнча кирешелери

                                                                                                                       (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2019-жылга бюджет

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Кирешелер

1

54 562 418,0

53 843 021,7

12

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

2

33 148 794,3

32 410 273,6

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

33 144 294,3

32 399 386,4

12111100

Пенсиялык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

4

28 714 534,3

27 947 928,4

12111200

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

5

1 668 427,1

1 767 478,8

12111300

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

6

2 462 149,8

2 391 520,5

12111400

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

7

299 183,1

292 458,7

1221

Социалдык фонддун башка кирешелери

8

4 500,0

10 887,2

12211100

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

9

500,0

4 210,0

12211200

Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлгөн каражаттар

10

3 000,0

4 883,4

12211900

Социалдык фонддун башка кирешелери

11

1 000,0

1 793,8

13

Алынган расмий трансферттер

12

21 038 980,1

21 038 980,1

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар

13

21 038 980,1

21 038 980,1

14

Салыктык эмес кирешелер

14

374 643,6

393 768,0

1411

Пайыздар

15

248 620,7

250 942,0

14111300

Убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

16

166 620,7

203 292,5

14111400

Коммерциялык банктардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктарына эсептелген пайыздар

17

82 000,0

47 649,5

14111700

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу үчүн пайыздар

18

0,0

 

1412

Дивиденддер жана пайда

19

86 022,9

84 360,7

14121200

Социалдык фондго таандык ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер жана аларды сатуудан алынган кирешелер

20

86 022,9

84 360,7

1432

Айыптар, санкциялар, конфискациялар

21

40 000,0

58 465,3

14321100

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип же толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

22

40 000,0

58 465,3

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө

отчетуна 2-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жыл үчүн

бюджетинин экономикалык классификациясы боюнча

чыгашалары

                                                                                                                                                                                                                                                 (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2019-жылга бюджет

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Чыгашалар

1

53 095 587,7

53 506 294,0

 

Жалпы операциялык чыгашалар

2

53 043 543,1

53 463 979,3

2111

Эмгек акы

3

608 671,4

601 370,6

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

4

104 995,8

102 707,3

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

5

20 021,0

20 011,8

2212

Байланыш кызматтары

6

6 794,2

6 789,1

2213

Ижара акы

7

2 105,0

2 104,9

2214

Транспорттук кызматтар

8

11 594,0

11 288,9

2215

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу

9

30 585,5

30 556,9

2221

Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгашалар

10

5 100,0

4 776,3

2222

Утурумдук чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

11

14 557,3

14 549,6

2224

Таш көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу

12

2 464,8

1 796,4

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

13

2 402,5

2 373,8

2226

Банк кызматтарын төлөөгө чыгашалар

14

12 435,9

12 435,9

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгашалар

15

348 414,6

316 434,5

2231

Коммуналдык кызматтар

16

9 173,8

8 789,8

2621

Эл аралык уюмдарга утурумдук гранттар

17

5 858,3

4 559,1

2631

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине утурумдук гранттар

18

4 346 920,0

4 374 629,1

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пулдар

19

47 429 449,0

47 903 385,6

2824

Резервдик фонддор

20

42 000,0

5 848,0

2828

Социалдык фонддун өнүктүрүү фонду

21

40 000,0

39 571,7

 

Жалпы финансылык эмес активдер

22

52 044,6

42 314,7

3111

Имараттар жана курулмалар

23

41 044,6

31 426,0

3112

Машиналар жана жабдуулар

24

11 000,0

10 888,7

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө

отчетуна 3-тиркеме

 

 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонддун 2019-жыл үчүн

бюджети

 

                                                                                                                        (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2019-жылга бюджет

2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Жыл башына пенсиялык топтоолордун каражаттары

1

16 976 955,1

17 043 121,7

 

Кирешелер

2

3 787 508,1

3 947 235,8

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

1 668 427,1

1 767 478,8

12111200

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

4

1 668 427,1

1 767 478,8

1223

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун башка кирешелери

5

0,0

14,9

12231100

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун башка кирешелери

6

0,0

14,9

1411

Пайыздар

7

2 119 081,0

2 179 742,1

14111400

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

8

11 720,5

10 544,1

14111500

Пенсиялык топтоо каражаттарын депозиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына, ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

9

2 107 360,5

2 169 198,0

1451

Башка салыктык эмес түшүүлөр

10

0,0

0,0

14512100

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна башкаруучу компаниялардан түшкөн пенсиялык топтоо каражаттары

11

0,0

0,0

 

Чыгашалар

12

1 280 261,4

282 907,9

 

Бардык операциялык чыгашалар

13

1 280 261,4

282 907,9

2111

Эмгек акы

14

5 760,5

5 760,5

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

15

993,7

993,7

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

16

697,5

209,0

2212

Байланыш кызматтары

17

786,0

269,6

2214

Транспорттук кызматтар

18

251,1

182,3

2215

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу

19

 

1 810,0

130,7

2221

Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгашалар

20

638,3

628,3

2222

Утурумдук чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

21

302,8

201,2

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22

168,0

79,4

2226

Банк кызматын төлөөгө чыгашалар

23

1 257,5

745,7

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызматтарга акы төлөөгө чыгымдар

24

2 550,0

779,3

2231

Коммуналдык кызматтар

25

180,4

118,7

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пулдар

26

300 000,0

253 660,4

2821

Башка классификацияланбаган чыгашалар

27

30 000,0

9 743,8

2825

Пенсиялык топтоо каражаттарын өткөрүү

28

927 427,2

9 405,3

2826

Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар

29

7 438,4

 

 

Бардык финансылык эмес активдер

30

0,0

 

3112

Машиналар жана жабдуулар

31

0,0

 

 

Жыл аягына пенсиялык топтоо каражаттары

32

19 484 201,8

20 707 449,6