2023-жылдын 9 айына КР Социалдык фондунун бюджетинин алдын ала аткарылышы

    (миң. сом)    
Код Аталышы 2023-жыл 9 ай    
1 Кирешелер 78 296 266,7    
12 Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 46 344 448,8   78 296 266,7
1211 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 46 336 042,8   46 344 448,776
1221 Социалдык фондунун башка кирешелери 8 406,006    
13 Алынган расмий трансферттер 31 028 732,4    
1333 Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар 31 028 732,4    
13331100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 22 467 891,7    
13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 1 258 332,2    
13331220 Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 354 077,0    
13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 1 339 696,2    
13331300 Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 3 048,0    
13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 3 162 800,0    
13331500 Аскер кызматкерлеринин курман болуу, майыптык алуу учурлары боюнча аларды жекече милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 38 889,1    
13331610 Электр нергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төөмдөр 1 522 041,2    
13331620 Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 24 455,0    
13331700 Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелеринин жоготууларын компенсациялоо 298 162,6    
13331800 Пенсияларга үстөк акылар 559 339,4    
14 Салыктык эмес кирешелер  923 085,6    
1411 Пайыздар 518 251,1    
1412 Дивиденддер жана пайда 146 448,0    
1432 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар  258 386,5    
2 Чыгашалар 63 809 747,0    
  Жалпы операциялык чыгашалар 63 797 546,5   63 794 843,5
2111 Эмгек акы 537 148,7 0,0 63 809 747,0
2121 Социалдык Фондго төгүмдөр 74 070,9    
2211 Кызматтык иш сапарларга чыгашалар 9 136,6    
2212 Байланыш кызматын көрсөтүү 6 467,0    
2213 Ижара акысы 3 184,2    
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 12 597,0    
2215 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 19 672,4    
2221 Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 3 313,6    
2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 11 784,8    
2224 Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн алуу 2 703,0    
2225 Күзөт кызматтарын сатып алуу  3 466,3    
2226 Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  11 271,3    
2227 Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар  277 392,9    
2231 Коммуналдык кызматтар 7 183,0    
2621 Уюмдарга учурдагы төгүмдөр 4 286,3    
2631 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 6 319 992,4    
26315100 Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү каражаттар 3 235 247,9    
26315200 Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар 324 114,4    
26315300 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 2 760 630,13    
2711 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпул 56 277 427,5    
27111100 Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 52 716 047,2    
27111200 Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөкпул 474 460,5    
27111300 Аскер кызматчыларына пенсиялар 3 048 030,8    
27111400 Аскер кызматкерлери каза болгондо, майыптык алганда мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 38 889,1    
2824 Резервдик фонддор 1 800,0    
2828 Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  214 648,6    
  Жалпы финансылык эмес активдер 12 200,5    
3111 Имараттар жана курулмалар 4 100,9    
3112 Машиналар жана жабдуулар 8 099,6    
  Дефицит (-), профицит (+)  14 486 519,7   14 486 519,7