Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетуна

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

                                                                                                                        (миң сом)

 

Позициянын №

2020-жылга бюджет

2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

Бардык кирешелер

1

56 080 933,0

56 056 085,4

ИДПга карата % менен

2

9,6

9,4

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонду

3

51 680 191,9

51 561 688,0

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

4

1 724 944,1

1 814 211,1

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

5

2 377 727,0

2 381 902,5

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

6

298 070,0

298 283,8

Бардык чыгашалар

7

57 414 240,1

56 635 942,0

ИДПга карата % менен

8

9,8

9,5

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонду

9

53 013 499,0

52 261 929,3

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

10

1 724 944,1

1 814 211,1

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

11

2 377 727,0

2 361 500,0

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

12

298 070,0

198 301,6

Дефицит/профицит

13

-1 333 307,1

-579 856,6

Дефицитти жабуу булактары

14

1 333 307,1

579 856,6

КРСФ эсептериндеги калдыктар

15

1 333 307,1

579 856,6

ИДП

16

583 161 900,0

598 344 500,0

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетуна

2-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2020-жыл үчүн бюджетинин экономикалык

классификациясы боюнча кирешелери

                                                                                                                       (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2020-жылга бюджет

2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

1

Кирешелер

1

56 080 933,0

56 056 085,4

12

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

2

33 207 041,2

33 186 195,7

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

33 027 654,3

33 177 422,2

12111110

Пенсиялык фондго,  Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

4

30 357 625,8

30 490 456,3

12111120

Полистер боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

5

654 884,4

654 790,5

12111130

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү

6

290 200,0

217 964,3

12111210

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

7

1 720 808,0

1 810 966,0

12111220

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна полистер боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

8

4 136,1

3 245,1

1221

Социалдык фонддун башка кирешелери

9

179 386,9

8 773,5

12211100

Пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

10

500,0

1 192,1

12211200

Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар

11

3 000,0

5 659,4

12211900

Социалдык фонддун башка кирешелери

12

175 886,9

1 922,0

13

Алынган расмий трансферттер

13

22 536 707,4

22 536 707,4

1333

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар

14

22 536 707,4

22 536 707,4

14

Салыктык эмес кирешелер

15

337 184,4

333 182,3

1411

Пайыздар

16

165 184,4

162 188,6

14111300

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

17

103 184,4

103 184,4

14111400

Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

18

62 000,0

59 004,2

1412

Дивиденддер жана пайда

19

126 000,0

127 827,5

14121200

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер

20

126 000,0

127 827,5

1432

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар

21

46 000,0

43 166,2

14321100

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

22

46 000,0

43 166,2

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетуна

3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн

бюджетинин экономикалык классификациясы боюнча

чыгашалары

                                                                                                                                                                                                                                                 (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2020-жылга бюджет

2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

1

Кирешелер

1

56 080 933,0

56 056 085,4

12

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

2

33 207 041,2

33 186 195,7

13

Алынган расмий трансферттер

3

22 536 707,4

22 536 707,4

14

Салыктык эмес кирешелер

4

337 184,4

333 182,3

2

Чыгашалар

5

57 414 240,1

56 635 942,0

 

Жалпы операциялык чыгашалар

6

57 379 240,1

56 608 397,9

2111

Эмгек акы

7

617 587,4

603 868,9

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

8

106 533,8

98 050,5

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

9

20 021,0

6 346,3

2212

Байланыш кызматтары

10

8 794,0

8 525,7

2213

Ижара акы

11

3 745,9

3 745,9

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

12

11 594,0

9 929,4

2215

Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

13

39 000,0

25 070,6

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар

14

5 100,0

1 739,2

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

15

15 000,0

14 093,5

2224

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу

16

2 000,0

1 857,7

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

17

2 402,5

2399,1

2226

Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

18

14 000,5

10 969,4

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар

19

342 368,5

339 027,2

2231

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

20

9 173,8

8 352,1

2621

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр

21

4 885,5

4 558,9

2631

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар

22

4 400 741,1

4 374 012,7

26315100

Социалдык фондунун бюджетинен Милдетүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү каражаттар

23

2 377 727,0

2 361 500,0

26315200

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар

24

298 070,0

198 301,6

26315300

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар

25

1 724 944,1

1 814 211,1

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар

26

51 715 292,1

51 039 932,0

2824

Резервдик фонддор

27

5 000,0

1 425,0

2828

Социалдык фонддун өнүктүрүү фонду

28

56 000,0

54 493,8

 

Жалпы финансылык эмес активдер

29

35 000,0

27 544,1

3111

Имараттар жана курулмалар

30

25 000,0

19 174,2

3112

Машиналар жана жабдуулар

31

10 000,0

8 369,9

 

Дефицит/профицит(1-2)

 

-1 333 307,1

-579 856,6

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетуна

4-тиркеме

 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонддун 2020 -жыл үчүн

бюджети

                                                                                                                        (миң сом)

 

Аталышы

Позициянын №

2020-жылга бюджет

2020-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Жыл башына пенсиялык топтомо каражаттары

1

20 707 449,6

20 707 449,6

 

Кирешелер

2

4 114 944,1

4 205 491,8

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

1 724 944,1

1 814 211,1

12111210

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

4

1 720 808,0

1 810 966,0

12111220

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна полистер боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

5

4 136,1

3 245,1

1223

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери

6

0,0

1,7

12231100

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун башка кирешелери

7

0,0

1,7

1411

Пайыздар

8

2 390 000,0

2 391 279,0

14111400

Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

9

8 000,0

11 429,7

14111500

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

10

2 382 000,0

2 379 849,3

1451

Башка салыктык эмес кирешелер

11

0,0

0,0

14512100

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү

12

0,0

0,0

2

Чыгашалар

13

359 571,8

256 683,6

 

Жалпы операциялык чыгашалар

14

359 571,8

256 683,6

2111

Эмгек акы

15

7319,9

6 856,2

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

16

1262,7

996,2

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

17

700,0

21,6

2212

Байланыш кызматтары

18

700,0

322,1

2213

Ижара акысы

19

342,9

331,9

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

20

300,0

151,5

2215

Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу

21

1000,0

70,1

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар

22

20,0

0,0

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

23

300,0

259,5

2225

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу

24

22,0

21,1

2226

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар

25

857,4

609,5

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө боюнча чыгашалар

26

1200,0

609,7

2231

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

27

50,0

48,4

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар

28

300 000,0

223 011,8

2821

Башка классификацияланбаган чыгашалар

29

30 000,0

12 091,9

2825

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү

30

15 000,0

11 282,0

2826

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар

31

496,9

0,0

 

Жалпы финансылык эмес активдер

32

0,0

0,0

3112

Машиналар жана жабдуулар

33

0,0

0,0

 

Жыл аягына пенсиялык топтомо каражаттары

34

24 462 821,9

24 656 257,8