Юридикалык жактарды каттоодон өткөрүү

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-ж. 23-апрелиндеги № 182 токтому менен бекитилген Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-ж. 2-июлундагы № 404 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында ишкердик кылуучу жеке жактарды мамлекеттик каттоо тартиби жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөт.

Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) боюнча милдеттер Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жүктөлгөн.

Каттоочу орган, документтерди белгиленген тартипте кабыл алып, катталган (кайра катталган) юридикалык жак, филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө маалыматты юридикалык жактардын, филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн тиешелүү мамлекеттик реестрине киргизет жана 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Салык кызматына, тиешелүү аймактык мамлекеттик статистика органына жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна юридикалык жакты, филиалды жана өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоону жүргүзгөндүгү жөнүндө билдирүүнү ведомстволук реестрлерге тиешелүү кошумча маалыматтарды киргизүү үчүн жөнөтөт.

Жеке ишкерлерди мамлекеттик каттоону алардын жашаган жери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин аймактык органдары (каттоочу органдары) жүргүзөт.

 Жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоодон өтүү арыз түрүндө жүргүзүлөт жана аларды чарбачылык жүргүзүүчү субъект катары эсепке алууну, аларга жалпы республикалык идентификациялык кодду ыйгаруу менен Мамлекеттик катталуу жөнүндө күбөлүк берүүнү жана Статистикалык бирдиктердин жалпы мамлекеттик регистрине (СБЖМР) киргизүүнү көздөйт.

Ишкердик кылуучу жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоодон өтүүсү түзүлүүнү эсепке алуу фактысына күбөлөнүү жана алардын ишмердигин токтотуу максатында ишке ашырылат.

Жеке ишкерлер Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине жана Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик статистика жөнүндө" Мыйзамына ылайык мамлекеттик каттоодон өтүшү тийиш.

Кыргыз Республикасынын граждандары, чет өлкөлүк граждандар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу (убактылуу) жашаган граждандыгы жок адамдар да жеке ишкерлер боло алышат.

Жеке ишкерлер өз ишмердиктерин мамлекеттик статистиканын аймактык органдарында катталуудан өткөндөн кийин жүргүзө берсе болот. Жеке ишкерлер патенттери болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, өз ишмердиктерин мамлекеттик статистиканын аймактык органдарында катталуусуз деле жүргүзө берсе болот.

Социалдык фондунун региондук органдары жаңыдан түзүлгөн юридикалык жана жеке жактар мамлекеттик каттоо жол жобосун өткөндөн кийин 30 күндүн ичинде келбеген учурда билдирмеден көрсөтүлгөн юридикалык дарек боюнча жаңыдан түзүлгөн юридикалык жана жеке жактарды камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчү катары каттоодон өткөрүү үчүн издөө салат. Социалдык фондунун органдары төлөөчүгө кошумча маалымат катары билдирме жөнөтөт, анда Социалдык фондунун органдарынын реквизиттери,”Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бул төлөөчү үчүн тариф чендеринин өлчөмү көрсөтүлөт.

Социалдык фонд органдарында каттоодон өткөрүүдө керектүү документтер:

1.Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

2. Мекеменин (юридикалык жактар үчүн) уставынын көчүрмөсү;

3. Салык төлөөчүнүн ИНН көчүрмөсү;

4. Жетекчини жана башкы бухгалтерди дайындоо жөнүндө чечимдин көчүрмөсү (юридикалык жактар үчүн);

5. Жетекчинин жана башкы бухгалтердин паспортунун көчүрмөсү (юридикалык жактар үчүн).