Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосту

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомостору» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө Нускаманы бекитүү жөнүндө» 2013-жылдын 22-майындагы №278 токтому менен бекитилген.

60-п. ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр ай сайын милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосторун ушул Нускаманын 7-тиркемесине ылайык форма боюнча эки нускада түзүшөт. Кагаз жана электрондук түрдөгү эсептешүү ведомостору камсыздоочунун аймактык органына отчеттук мезгилден кийинки 20-күнгө чейин тапшырылат.

Мисалы, юридикалык жакты түзгөн төлөөчүлөрдүн март айы үчүн эсептешүү ведомосторун тапшыруу мөөнөтү 20-апрелде бүтөт. Эгерде төлөөчү көрсөтүлгөн мезгилге эсептешүү ведомостун тапшырбаса, камсыздоочу 16-апрелден баштап төлөөчүгө өткөн отчеттук мезгил үчүн чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрүнөн 25 пайыз өлчөмүндө айып чегерет. Төлөөчү тарабынан иш жүзүндө отчет берилгенден кийин иш жүзүндөгү төлөм суммасына кайра эсептөө жүргүзүлөт.

 

 

Электрондук түрдөгү отчет төмөнкүдөй берилет:

а) электрондук санариптик кол тамга менен тастыкталган отчеттуулукту электрондук түрдө берүү боюнча кызматтарды көрсөткөн сервистик борборлор аркылуу;

б) Социалдык фондунун региондук органына эсептешүү ведомостун милдеттүү түрдө берүү менен флешкартада жана кагаз жүзүндө берүү.

Эскертүү: Электрондук отчеттуулук формасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат (саптарды алып салуу же которуу, орундарын алып салуу, алмаштыруу, мурда каралбаган жаңы барактарды кошуу, көрсөткүчтөрдү алмаштыруу, маалыматтарды берүүнүн форматын өзгөртүү), жашыруун саптарды же тилкелерди пайдаланууга, ячейкаларды, тыныш белгилерин (чекиттерди, үтүрлөрдү, тирелерди жана ашыкча тамгаларды) бириктирүүгө, терс маанидеги суммаларды киргизүүгө жол берилбейт. Кемитилген суммалар менен оңдолот. Ячейкаларды көчүрмө ыкмасы менен толтуруу жактырылбайт. Көчүрмөнү пайдаланууда формаларды толтуруу үчүн ячейкадагы сунушталган маалыматтар форматына толук ылайыктыгына байкоо жүргүзүү керек. Бардык ячейкалар толтурулууга тийиш. Эмгек акы жөнүндө ячейкалар эмгек акыны эсептебестен эсептешүү ведомостун тапшырганда толтурулбайт. Сандык көрсөткүчтөрдү көрсөтүү талап кылынган сап ичинде ченөө бирдигин көрсөтпөстөн сандарды гана көрсөтүү зарыл.

 Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосторун толтурууда төмөнкү талаптар сакталууга тийиш:

 • отчеттук мезгил - эсептешүү ведомосту берилген эсептешүү мезгили көрсөтүлөт;
 • эсептешүү ведомосту берилген дата - эсептешүү ведомостунун берилген күнү көрсөтүлөт, дата форматында (КК.АА.ЖЖЖЖ.) милдеттүү түрдө көрсөтүлөт (мисал: 03.03.2013);
 • төлөөчүнүн аталышы - тамгалардан турган уюмдун (ишкананын) аталышы көрсөтүлөт;

 

Иш менен камсыз болуу жана эмгек акы жөнүндө кабарлоо

 •  салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары - СТИН), салык кызматы тарабынан ыйгарылат, жана так 14 сандан турат. СТИН алдында, ортосунда, аягында чекиттерди коюуга тыюу салынат;
 •  Социалдык фонддогу төлөөчүнүн каттоо номери - камсыздоочунун органында катталган төлөөчүнүн толук сандардан турган каттоо номери көрсөтүлөт;
 •  ишканалар менен уюмдардын жалпы республикалык классификаторунун коду (мындан ары - ИУЖК) - мамлекеттик статистика органы тарабынан ыйгарылган төлөөчүнүн 8 сандан турган ИУЖК коду көрсөтүлөт;
 • Социалдык фонд башкармалыгы - тамгалардан турган камсыздоочунун региондук органынын аталышы;
 • юридикалык дарек - тамгалардан жана сандардан турган төлөөчүнүн юридикалык дареги;
 • банк (аталышы) - банктын тамгалардан турган маалым даректери;
 • эсептешүү эсеби - сандардан гана турган төлөөчүнүн банктагы эсептешүү эсеби көрсөтүлөт;
 • ишинин түрү - ишкананын тамгалардан турган экономикалык ишинин түрү көрсөтүлөт;
 • иш менен камсыз болуу жана эмгек акы жөнүндө кабарлоодо төмөнкүлөр көрсөтүлөт: кызматкердин идентификациялык номери - камсыздоочу тарабынан ыйгарылган 14 сандан турган жарандын жеке идентификациялык номери көрсөтүлөт;
 • кызматкердин аты-жөнү - тамгалардан турат жана ортолору кеңетмелер менен ажыратылат;
 • бийик тоолуу шарттарда жана алыскы райондордо иштеген кызматкерлердин коду - төмөндө көрсөтүлгөн классификаторго ылайык так 3 сандан турат:

 

 1. - бийик тоо коэффициенти;
 2. - алыскы райондор коэффициенти;
 • иш башталган дата - КК.АА.ЖЖЖЖ. форматында көрсөтүлөт. Мисалы: 01.01.2013 - 31.01.2013;;
 • күндөр - сандардан турган бир айдын ичиндеги иш күндөрүнүн саны көрсөтүлөт, алар 31 санынан ашык болбойт;
 • иш жүзүндөгү күндөр - сандардан турган бир айдын ичиндеги иш жүзүндө иштеген күндөр.

Мисал: 22 (бир айдагы иш күндөр) / 11 (иш жүзүндө иштеген күндөр)

 • эмгек акы төлөө фонду - камсыздандыруу төгүмдөрү чегерилген иш жүзүндөгү киреше, сандык маалыматтардан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат. Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты. Эмгек акы төлөө фонду нөлдүк мааниси отчеттук мезгилде өргүүдө жүргөн кызматкерлерге карата коюлса болот;
 • кошумча эмгек акы төлөө фонду - эгерде киреше, орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан кем болгондо гана көрсөтүлөт, сандык маалыматтарынан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат. Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;
 • чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү - сандык маалыматтардан турган, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылган мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду кошулбаган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы суммасы. Мисалы: 4500,53 - төрт миң беш жүз бүтүн, жүздөн элүү үч;
 • мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду боюнча чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрү - сандык маалыматтарынан турат, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат. Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;

Категориялар боюнча эмгек акы төлөө фонду

 • кызматкердин категориясы - классификаторго ылайык так 3 сандан турат. Эгерде кызматкер №1 тизмеге же № 2 тизмеге кирбесе, код кт.а.талаанын мааниси бош болот:

- 001 - негизги кызматкер;

- 100 - 1-2-топтогу майыптар;

- 010 - чет өлкөлүк жаран;

- 101 - УАМС катышуучусу/майыбы;

- 102 - УАМС катышуучусуна теңештирилген адамдар;

- 003 - пенсионер;

- 103 - жеке ишкер;

- 104 - ижарага берүүчү;

- 105 - гонорарлар, сый акылар;

- 106 - кенже тейлөө кызматкери (мындан ары - КТК);

- 107 - КТК пенсионерлери;

тизмелердин коду:

- 007 - N 1 тизме;

- 006 - N 2 тизме.

 • категориялар боюнча эмгек акы төлөө фонду - бириктирилген кызматкердин категориялары жана эмгек акылары көрсөтүлөт;
 • отчеттук мезгили үчүн эмгек акы төлөө фондунун 40 пайыз графасында - эмгек акысы орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынан кем болгон кызматкерлердин сандык маалыматтардан турган ЭТФ көрсөтүлөт, экинчи мааниге чейинки толук жана бөлчөк бөлүгү үтүр менен ажыратылат. Мисалы: 1150,36 - бир миң бир жүз элүү бүтүн, жүздөн отуз алты;
 • кошумча эмгек акы төлөө фонду- өткөн календардык жылы республиканын райондорунда жана шаарлараныда белгиленген иш жүзүндө иштеген күндөрдүн санына жараша орточо  эмгек акынын өлчомүнүн 40 пайызына чейин кошумча эсептелген сумма.

 

Отчет берген күнгө карай төлөөчүнүн милдеттемелери жана милдеттемелеринин калдыгы:

·         МПТФ башка камсыздандыруу төгүмдөрү  - эсептешүү ведомосту тапшырылган күнүнө карай мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы. Мисал: Эгерде төлөөчү  январь айы үчүн эсептешүү ведомостун 2010-ж. 15-февралында тапшырса, милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгында 2010-жылдын 15-февралына чейин төлөнгөн төлөмдөрдү алып салуу менен камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы көрсотүлүшү керек;

·         МПТФ боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү - эсептешүү ведомосту тапшырылган күнүнө карай мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы;

·         туумдар жана айыптар - Эсептешүү ведомосту тапшырылган күнүнө карай туумдар жана айыптар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы;

·         МПТФдан башка мөөнөтү узартылган камсыздандыруу төгүмдөрү камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө пенсиялык топтоо фонддон башка камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

·         мөөнөтү узартылган камсыздандыруу төгүмдөрү - пенсиялык топтоо фонду - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

·         мөөнөтү узартылган туумдар жана айыптар - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнүнө карай туумдар жана айыптар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

·         камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мурастык карыздар (МПТФдан башка) - укук мурастоо боюнча же карызды которуу келишимине ылайык башка төлөөчү тарабынан кабыл алынган/берилген камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздардын суммасы көрсөтүлөт;

·         камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мурастык карыздар - пенсиялык топтоо фонду - укук мурастоо боюнча же карыздарды которуу келишимине ылайык башка төлөөчү тарабынан кабыл алынган/берилген мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду боюнча карыздардын суммасы көрсөтүлөт;

·         мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар - камсыздоочу менен төлөөчүнүн ортосунда түзүлгөн, төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу (бөлүштүрүп төлөөлөр) жөнүндө келишимге ылайык отчет тапшырылган күнгө карай мөөнөттүн узартып берилгендиги үчүн чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелердин (карыздардын) калдыгы көрсөтүлөт;

·         эсептешүү ведомостуна ишкананын жетекчиси жана башкы бухгалтери кол коет, алардын кол тамгасынын үлгүлөрү бул ишкананын (уюмдун) эсептешүү эсеби ачылган банктарда болот жана мөөр басылып күбөлөндүрүлөт;

·         Социалдык фондунун региондук башкармалыгы эсептешүү ведомостунун кабыл алынганын ырастаган эн баскы коет;

·         Социалдык фондунун региондук башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн эсептешүү ведомостунун бир нускасы төлөөчүгө кайтарылат;

·         камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөдө келтирилүүчү каталыктар сап боюнча 0,5 сом, жыйынтыгында - 1 сомду түзөт;

Төлөм жаңылыш дайындалганда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчү катталган жери боюнча Социалдык фондунун региондук органына төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

а) мындай төлөмдүн суммасын башка (туура) багытка которуу жөнүндө өтүнүч каты;

б) төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү.

Социалдык фондунун региондук органы жаңылыш чегерилген сумма жөнүндө маалыматты ырастайт жана документтерди Социалдык фондунун борбордук аппаратына өткөрүп берет. Жаңылыш төлөмдун суммасы биринчи кезекте төлөөчүнүн карызын жоюуга жумшалат. Эгерде жаңылыш көрсөтүлүп дайындалган төлөмдүн суммасы бул багыттагы карыздардын суммасынан ашпаса - мындай төлөмдүн суммасы башка багытка которулбайт. Жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча төлөөчүнүн ошол учурдагы ашыкча төлөөлөрү болсо, жаңылыш төлөмдүн суммасы башка дайындоого багытталат, ал эки сумманын эң төмөнкүсү катары аныкталат:

- жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча төлөмдүн суммасы;

- учурдагы мезгилде жаңылыш көрсөтүлгөн дайындоо боюнча ашыкча төлөөлөрдүн суммасы.

Башка уюм үчүн дайындалган Социалдык фондунун региондук башкармалыгынын эсебине жаңылыш түшкөн төлөмдөрдү оңдоо үчүн төлөөчү Социалдык фондунун региондук органына төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

- мындай төлөмдүн суммасын кайтаруу өтүнүч каты;

- камсыздоочунун алдында камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары жок экендиги жөнүндө камсыздоочунун региондук органынан маалым каты;

- отчеттук мезгил үчүн салыштырма актысы.

Жаңылыш төлөмдө Социалдык фондунун  региондук органынын төлөмдөрүнө тиешеси жок дайындоо көрсөтүлсө, жаңылыш төлөмдүн бардык суммасы, банктын кызматын кошпогондо, кайтарылууга жатат. Социалдык фондунун региондук органы берген жана ырастаган документтердин негизинде Социалдык фондунун борбордук аппараты тарабынан Социалдык фондунун тиешелүү эсептешүү эсебине жаңылыш суммаларды которуу үчүн банкка төлөм тапшырмасы даярдалат. Жаңылыш чегерилген төлөмдөр дайындоону оңдоо жөнүндө маалымдоого киргизилет. Анын бир нускасы Социалдык фондунун региондук органына отчеттордо чагылдыруу үчүн берилет, экинчи нускасы Социалдык фондунун борбордук аппаратында калат.

 

Эмгек акынын суммасынын ишенимсиз маалыматтарын, төлөөчүлөрдүн категориясын, иш жүзүндө иштеген күндөрүн оңдоп түзөө үчүн камсыздоочу Социалдык фондунун региондук органына оңдолгон маалыматтар киргизилген эсептешүү ведомостун, ырастоочу документтери бар катын же арызын (бейтап барагы, жумуштан бошогондугу жөнүндө буйрук ж.б.) берүүсү керек.

Төлөөчүнүн - юридикалык жактын иши (банкрот болгондо) токтотулганда Социалдык фондунун региондук органы тарабынан 30 күндүн ичинде социалдык камсыздандыруу боюнча эсептердин туура жана өз убагында жүргүзүлүшү текшерилет жана ушул Нускаманын 8-тиркемесиндеги формасына ылайык акт түзүлөт, ал эми төлөөчү тарабынан ушул Нускаманын 7-тиркемесиндеги формасына ылайык мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча акыркы эсептешүү ведомосту түзүлөт.

Эмгектик мертинүү, кесиптик ооруу жана/же баккан адамынан айрылгандыгы боюнча (зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм жана пенсия түрүндө) зыяндын ордун толтурууга жооптуу төлөөчү жоюлганда, ошондой эле пенсия алып жатышкан же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен N 2 тизме боюнча өндүрүштө белгилүү бир стажды аткарган адамдарга, текстиль өндүрүшүнүн жана авиация кызматкерлерине төлөөчү ушул Нускаманын 9-тиркемесиндеги формасына ылайык Социалдык фондунун региондук органына ордун толтурулуучу суммалар жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү.

 

Мамлекеттик социалдык

камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүн

эсептөө жана төлөө тартиби

жөнүндөгү нускамага карата

7-тиркеме

 

Форма

 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча

ЭСЕПТЕШҮҮ ВЕДОМОСТУ

 

Отчеттук мезгил _____________________ 201_-ж.

Отчет берүүнүн датасы "__" ________ 201_-ж.

 

┌───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬─────────────────────┬───┬───┐

│Төлөөчүнүн аталышы     │   │   │   │   │СФ башкармасы        │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│СТИН                   │   │   │   │   │Юридикалык дареги    │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│СФ төлөөчүнүн каттоо N │   │   │   │   │Телефону             │   │   │

├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│ИУЖК коду              │   │   │   │   │Банк (аталышы)       │   │   │

├───────────────────────┴───┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│                           │   │   │   │Эсептешүү эсеби      │   │   │

├───────────────────────────┼───┼───┼───┼─────────────────────┼───┼───┤

│                           │   │   │   │Ишинин түрү          │   │   │

└───────────────────────────┴───┴───┴───┴─────────────────────┴───┴───┘

 

Жумуштуулук жана эмгек акы тууралуу билдирүү

 

┌───┬──────────┬────────────┬──────────────┬───────┬──────┬────┬──────┐

│ N │ Идентифи-│  Аты-жөнү  │ Бийик тоолуу │  Иш   │  Иш  │Күн-│  Иш  │

│   │ кациялык │            │ жана алыскы  │баштал-│аякта-│дөр │жүзүн-│

│   │   номер  │            │ райондордун  │  ган  │ ган  │    │ дөгү │

│   │          │            │ коэффициенти │ дата  │ дата │    │күндөр│

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│ 1 │    2     │     3      │      4       │   5   │   6  │ 7  │  8   │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│1  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│2  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│3  │          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│...│          │            │              │       │      │    │      │

├───┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────┼──────┼────┼──────┤

│n  │          │            │              │       │      │    │      │

└───┴──────────┴────────────┴──────────────┴───────┴──────┼────┴──────┤

                                                          │Жыйынтыгы: │

                                                          └───────────┘

┌────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬─────────┐

│Камсыздандыруу төгүмдөрү│Чегерилген│ПТФ боюнча │ Кызматкер-│N 1 жана │

│   чегерилген киреше    │камсыздан-│чегерилген │   лердин  │  N 2    │

├──────────┬─────────────┤  дыруу   │ төгүмдөр  │категориясы│тизменин │

│    ЭТФ   │ Кошумча ЭТФ │төгүмдөрү │           │           │  коду   │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│     9    │     10      │    11    │    12     │    13     │   14    │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤

│          │             │          │           │           │         │

├──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼───────────┴─────────┘

│00,0      │00,0         │00,0      │00,0       │

└──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┘

 

Категориялар боюнча эмгек акы төлөө фонду

 

┌──┬───────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬─────────┐

│N │Кызматкерлердин│ Кызматкерлердин │Отчеттук мезгил ичинде│Жыйынтыгы│

│  │  категориясы  │      саны       ├─────────────┬────────┤         │

│  │               │                 │    ЭАТФ     │Кошумча │         │

│  │               │                 ├──────┬──────┤  ЭТФ   │         │

│  │               │                 │ < 40%│ > 40%│        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│ 1│       2       │        3        │  4   │  5   │   6    │    7    │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│1 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│2 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│3 │               │                 │      │      │        │         │

├──┼───────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤

│  │Жалпы          │                 │ 0,00 │ 0,00 │  0,00  │  0,00   │

└──┴───────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘

Кызматкерлердин категориясы:

001 - негизги кызматкер;

100 - 1-2-топтогу майып;

010 - чет өлкө жараны;

101 - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу/майыбы;

102 - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусуна теңештирилген адам;

003 - пенсионер;

103 - жеке ишкер;

104 - ижарага берүүчү;

105 - гонорарлар, сый акылар;

106 - кичи тейлөө персоналы;

107 - кичи тейлөө персоналынын - пенсионерлери.

Тизме коду:

007 - N 1 тизме;

006 - N 2 тизме.

Эгерде кызматкерлер N 1 же N 2 тизмеге кирбесе - код көрсөтүлбөйт.

Бийик тоолуу жана алыскы райондордун коду:

500 - бийик тоолуу;

501 - алыскы райондор.

 

Эсептешүү ведомосту

 

┌──┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│N │      Төлөөчүнүн милдеттенмелери      │ Отчет тапшыруу датасындагы│

│  │                                      │ милдеттенмелердин суммасы │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1 │                  2                   │             3             │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1 │Камсыздандыруу төгүмдөрү (ПТФдан      │                           │

│  │тышкары)                              │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2 │Топтоочу пенсиялык фонд               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│3 │Туум жана айыптар                     │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│4 │Мөөнөтү узартылган камсыздандыруу     │                           │

│  │төгүмдөрү (ПТФдан тышкары)            │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│5 │Мөөнөтү узартылган камсыздандыруу     │                           │

│  │төгүмдөрү - топтоочу пенсиялык фонд   │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│6 │Мөөнөтү узартылган туумдар жана       │                           │

│  │айыптар                               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│7 │Төгүмдөр боюнча мурастык карыздар     │                           │

│  │(ПТФдан тышкары)                      │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│8 │Төгүмдөр боюнча мурастык карыздар -   │                           │

│  │пенсиялык топтоочу фонд               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│9 │Туумдар жана айыптар боюнча мурастык  │                           │

│  │карыздар                              │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│10│Мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар      │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  │Милдеттенмелер боюнча жыйынтык:       │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│11│Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча ашыкча│                           │

│  │төгүмдөр (ПТФдан тышкары)             │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│12│Санкциялар боюнча ашыкча төлөө        │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│13│ПТФ боюнча ашыкча төлөө               │                           │

├──┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│  │Ашыкча төлөө боюнча жыйынтык:         │                           │

└──┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 

Ишкананын (мекеменин)

жетекчиси _________________________ ________________

(Аты-жөнү) (Колу)

Башкы бухгалтер _________________________ ________________

(Аты-жөнү) (Колу)

М.О.

 

Отчет кабыл алынган датасы "__" ________ 201_-ж.