Жеке ишкерлердин банкроттуулугу

Жеке ишкерлердин банкроттуулугу -   соттук тартипте гана өткөрүлгөн  жана  кредитордун талаптарын канааттандыруу максатында жоюлуучу массага киргизилген карызкор жеке ишкердин активдерин алууну жана ээликтен ажыратууну караган атайын администрациялоо ыкмасы