Отчеттуулук

КР Социалдык фонду Интернет аркылуу эсеп ведомостторун берүү үчүн электрондук отчётуулукту ишке киргизүүдө.

Жаңыдан иш баштап жаткан ар бир ишкер ишмердик процессинде ар кандай органдарга кандайдыр бир отчетторду бериши керектигин жакшы билет. Бүгүнкү күндө мыйзамдарда мамлекеттик салык кызматына отчеттор, ошондой эле Социалдык фондго жана Улуттук статистика комитетине отчеттуулук каралган.

КР "Мамлекеттик социалдык камсыздоо жөнүндө" Мыйзамынын 22-беренесине ылайык камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөр социалдык камсыздандыруу органдарына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жана мөөнөттөрдө камсыздандырылган адамдар, алардын камсыздандыруу номери, стажы, эсептелген эмгек акысы (кирешеси), Фондго төлөнгөн камсыздандыруу салымдары жөнүндө маалыматтарды жана жеке эсепке алуу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды, ошондой эле эсептешүү ведомостун көрсөтүүгө милдеттүү

Эсеп ведомосттору боюнча отчеттун белгиленген формасы кийинки айдын 20-на чейин ай сайын берилет. Толугураак

Социалдык фондго отчет берүү мөөнөтүнүн бузулушу фонддун прокуратурага жана андан ары сотко кайрылуусуна себеп болот. Бул жерде айып салынышы мүмкүн ошондой эле ишкер отчет берүүгө жана сот чыгымдарын төлөөгө милдеттүү болот.  

Социалдык фондго отчет берүү ыкмалары

Социалдык фондго отчет берүүнүн бир нече варианты бар:  

Жеке кабыл алуу – Социалдык фондго отчет берүүнүн эң таркалган тартиби. Ал үчүн катталган жери боюнча Социалдык фонддун региондук башкармалыгына келип, отчеттун кагаз жана электрондук вариантын бериш керек.   

Электрондук түрдөгүсү – бештен көп кызматкери бар ишкерлер тарабынан отчет берүүнүн эң эле ыңгайлуу ыкмасы. Электрондук түрдө Социалдык фондго отчеттуулук атайын программалык камсыздоону ошондой эле төлөөчүнүн электрондук-санариптик кол тамгасын талап кылат. Мындан сырткары, андай отчеттуу берүү үчүн ишкер Социалдык фонд менен келишим түзүшү керек.   

Айтылгандай Социалдык фондго отчеттуулук ар кандай жолдор менен берилиши мүмкүн.  Бирок отчет берүү боюнча белгилүү бир нюанстар бар экенин эске алуу керек. Мисалы эгерде отчет электрондук байланы каналдары каражаттары боюнча берилсе, анда басылган вариантын өзүндө калтыруу керек, алар маалыматтарды оңдоо үчүн Социалдык фондго берүү үчүн талап кылынышы мүмкүн.  Отчетторду жеке кабыл алууда берүүдө отчеттордун кагаз түрүндө ошондой эле электрондук түрүндө берилиши талап кылынат. 

Социалдык фондго отчет даярдоо жана түзүү 

Социалдык фондго отчетторду даярдоо, тагыраак айтканда анын татаалдыгы жалданган кызматкерлердин санына, ошондой эле алардын жаш градациясына жараша болот. Отчетту төгүмдөрдүн эсебинин тартибин билген адис даярдашы керек, анткени ишкер өзү кээде майда бараттарын билбей калышы мүмкүн. «Электрондук отчеттуулук системасынын» колдонулушу Социалдык фондго отчет түзүүнү бир топ жеңилдетет. Программаны колдонууда бир гана шарт – зарыл болгон бардык маалыматтардын такай киргизилиши. Эгерде бардыгы такай жасалса, Социалдык фондго отчет берүү көйгөй жаратпайт. 

КР Социалдык фонду ЭСК колдонуп, электрондук түрдө отчет берүүнү сунуш кылат.  Бул камсыздандыруучулардын убактысын үнөмдөйт. Уюмдун электрондук отчет берүү системасы жолго коюлган болсо, документтерди түзүүгө, текшерүүгө, системалаштырууга, иштеп чыгууга, сактоого жана аларды архивдөөгө көп убакыт кетпейт. Отчетторду байланыш каналдары боюнча жөнөтүүдө бухгалтер кетире турган техникалык каталардын саны азаят, анткени жөнөтүп жатканда отчеттуулук файлдары форматын туура толтурулушуна милдеттүү түрдө контролдон өтөт.

Социалдык фонддун «Электрондук отчет берүү» системасы аркылуу Социалдык фонддун отчеттуулугунун электрондук берилишинин артыкчылыктары:    

1.Наркы.

Электрондук Санаприптик Кол тамгасы менен ruТокена корголгон алып жүрүүчүсү болсо – кызмат  акысыз.

2. Иш убактысын үнөмдөө

Электрондук кол тамганы алуу бир жумуш суткасын ээлейт. Бир сааттын ичинде программалык камсыздоо компьютерге орнотулат.

ПОго системалык талаптар минималдуу, ал эми интерфейс болсо – анчалык жакшы билбеген пайдалануучу үчүн дагы түшүнүктүү жана жөнөкөй.

3. Кайталоонун жоктугу

Телекоммуникациялык каналдар боюнча электрондук түрдө бухгалтердик отчеттордун берилиши ал документтердин кагаз түрүндө кайталанышын талап кылбайт.

4. Каталарды контролдоо

Чыгып жатканда контролдоо каражаттарын пайдаланып маалымат түзүүдө камсыздандыруучуга отчеттуулук формасынын талаасында туура толтурулушун контролдоп, аны стандарттык форматта даярдоо жана түзүү мүмкүнчүлүгү берилет.

Мында толтурулуп жаткан форманын версиясынын актуалдуулугу текшерилет. Отчет толтуруп жатып, салык төлөөчү механикалык мүнөздөгү ошондой эле эсептешүүлөрдөгү каталарды көп кетиришет. Бир нече каталардан кийин көпчүлүгү декларацияны толтуруу үчүн үчүнчү адамга төлөөнү артык көрөт.

 Акы алынган кызматтар дагы жакшы жыйынтыкка кепилдик бербейт. Электрондук отчет жөнөтүү үчүн программа туура эмес толтурулган бланкты жөнөтүүгө мүмкүндүк бербейт. Ал кайсыл жерде ката кеткенин жана аны жеңил оңдоп коюуга болоорун көрсөтүп берет. Эми отчеттор толугу менен туура болмокчу жана бул кошумча чыгымдарга алып келбейт.

5. Электрондук түрдө маалымат берүү форматтарын ыкчам жаңылоо кепилдиги

Бухгалтердик отчеттуулук, башка документтердин формалары өзгөргөн же отчеттуулуктун жаңы формалары киргизилген учурда камсыздандыруучу маалымат берүүнүн белгиленген мөөнөтүнө чейин отчеттордун электрондук түрдө берилишинин форматтарынын жаңы версияларын жаңылоо мүмкүнчүлүгүн дароо алышат.

5. Отчеттордун жеткирилишин ырастоо

Маалыматты контролдоо органына жөнөткөндөн кийин, камсыздандыруучуга талаш кырдаалдарда юридикалык күчкө ээ болгон аны алгандыгын ырастоо алууга кепилдик берилген.

6.Купуялуулук

Электрондук отчеттуулук системасынын криптографиялык каражаттары жөнөтүлүп жаткан документтерди санкцияланбаган жетүүдөн коргоого кепилдик берет.

7. Маалыматтарды иштеп чыгуунун ыкчамдуулугун жогорулатуу, техникалык каталарды болтурбоо

 Контролдоо органына телекоммуникациялык байланыш каналдары боюнча электрондук түрдө жөнөтүлгөн отчеттуулук кирүү контролунан өтөт жана каттоо номерлери боюнча таратылат.

8. Жайлуулук жана көзкарандысыздык

Отчетторду жөнөтүү үчүн эми мамлекеттик мекемеге баруу талап кылынбайт. Электрондук отчеттуулук системасы документтерди электрондук отчеттуулук системасы жана Интернети менен компьютери бар каалаган ыңгайлуу жерден жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Суткадагы бардык 24 саат отчет берген адамдын карамагында болот. Жаран эми контролдоочу органдардын кезектүүлүгүнө жана иш графигине көз караанды эмес. Электрондук отчеттуулук системасы аркылуу акыркы күнү акыркы беш мүнөттө жөнөтүлгөн эсеп ведомостту мөөнөтүндө берилди деп эсептелет.