2023-жылдын 1-жарым жылына КР Социалдык фондунун бюджетинин алдын ала аткарылышы

   
2023-жылдын 1-жарым жылына КР Социалдык фондунун бюджетинин алдын ала аткарылышы  
   
    (миң. сом)  
Код Аталышы 2023-ж. 1-жарым жылына бюджеттин алдын ала аткарылышы  
1 Кирешелер 52 764 564,8  
12 Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 31 624 125,4  
1211 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 31 618 201,3  
1221 Социалдык фондунун башка кирешелери 5 924,066  
13 Алынган расмий трансферттер 20 689 535,1  
1333 Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар 20 689 535,1  
13331100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 14 988 641,6  
13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 840 000,0  
13331220 Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 240 000,0  
13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 966 000,0  
13331300 Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 1 800,0  
13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 2 011 800,0  
13331500 Аскер кызматкерлеринин курман болуу, майыптык алуу учурлары боюнча аларды жекече милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 34 330,3  
13331610 Электр нергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төөмдөр 1 031 400,0  
13331620 Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 17 400,0  
13331700 Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелеринин жоготууларын компенсациялоо 180 000,0  
13331800 Пенсияларга үстөк акылар 378 163,2  
14 Салыктык эмес кирешелер  450 904,3  
1411 Пайыздар 350 334,0  
1412 Дивиденддер жана пайда 0,0  
1432 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар  100 570,4  
2 Чыгашалар 42 459 611,0  
  Жалпы операциялык чыгашалар 42 454 025,4  
2111 Эмгек акы 346 799,9  
2121 Социалдык Фондго төгүмдөр 48 131,4  
2211 Кызматтык иш сапарларга чыгашалар 5 749,5  
2212 Байланыш кызматын көрсөтүү 3 630,3  
2213 Ижара акысы 2 006,0  
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 8 361,8  
2215 Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 14 410,2  
2221 Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 909,8  
2222 Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 8 670,9  
2225 Күзөт кызматтарын сатып алуу  3 236,3  
2226 Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  7 410,1  
2227 Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар  186 563,7  
2231 Коммуналдык кызматтар 5 953,6  
2621 Уюмдарга учурдагы төгүмдөр 2 746,6  
2631 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 4 055 718,9  
26315100 Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү каражаттар 1 955 056,83  
26315200 Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар 243 085,80  
26315300 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 1 857 576,29  
2711 Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпул 37 633 031,8  
27111100 Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 35 263 102,0  
27111200 Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөкпул 319 717,8  
27111300 Аскер кызматчыларына пенсиялар 2 015 881,7  
27111400 Аскер кызматкерлери каза болгондо, майыптык алганда мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 34 330,3  
2824 Резервдик фонддор 0,0  
2828 Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  120 694,6  
  Жалпы финансылык эмес активдер 5 585,6  
3111 Имараттар жана курулмалар 0,0  
3112 Машиналар жана жабдуулар 5 585,6  
  Дефицит (-), профицит (+)  10 304 953,8